23rd Lut2015

Petycja w sprawie utrzymania nakładek na karty do głosowania

Dodane przez Marek Lewkowicz


Szanowni Państwo,

na skutek zamieszania wokół ostatnich wyborów samorządowych powstaje wiele pomysłów ich reorganizacji.
W ich konsekwencji pojawiło się zagrożenie dla nakładek dla osób słabowidzących i niewidomych – głosy, uznające koszt ich przygotowania za zbędny mogą okazać się na tyle skuteczne, że ten niezwykle istotny funkcjonalnie i świadomościowo element zostanie na stałe usunięty z listy niezbędnych dostosowań. Byłoby to dalece krzywdzące dla osób, dla których nakładki są jedynym sposobem na samodzielne oddanie głosu, a tym samym udział w wyborach. Trudno także uznać ich koszt za znaczący w ogólnej kwocie, przeznaczonej na organizację wyborów. Chcąc uniknąć sytuacji, w której prawo mniejszości osób z niepełnosprawnościami jest lekceważone, FIRR aktywnie włączyło się w przygotowanie Petycji w sprawie utrzymania nakładek na karty do głosowania.

 Jeśli byliby Państwo zainteresowani przyłączeniem się do naszej akcji,

zachęcam do wypełnienia petycji:

Petycja 

pozdrawiam,

Anna Rdest

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

20th Lut2015

Akademia Treningu WenDo+informacja o projekcie

Dodane przez Marek Lewkowicz

Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji Autonomia oraz organizacji partnerskich – Fundacji Pozytywnych Zmian, Towarzystwa Interwencji Kryzysowej i Stowarzyszenia Strefa Wenus z Milo pragnę zaprosić Państwa do udziału w Akademii Treningu WenDo.

Akademia realizowana jest w ramach projektów „Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy” oraz „Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia
i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć“.

Akademia Treningu WenDo to roczny kurs trenerski dla maksymalnie 30 osób przygotowujący do profesjonalnej i samodzielnej pracy trenerskiej i społecznej w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć z jaką spotykają się kobiety i dziewczynki (w tym należące do mniejszości). Uczestniczki zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności a także rozwijać postawy służące prowadzeniu warsztatów metodą WenDo oraz realizowaniu działań społecznych.

Celem Akademii jest przygotowanie do profesjonalnej i samodzielnej pracy trenerskiej i społecznej w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć z jaką spotykają się kobiety i dziewczynki (w tym należące do mniejszości). Dzięki udziałowi w Akademii Uczestniczki zdobywają kompetencje, wiedzę, praktyczne umiejętności, pracują nad budowaniem świadomości i postaw wspierających prowadzenie warsztatów metodą WenDo oraz realizowanie działań społecznych.

„WenDo – budowanie pewności siebie, samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt” jest metodą przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć i osiągania równości płci poprzez wzmacnianie kobiet i dziewcząt. WenDo to jedyna w Polsce metoda samoobrony uwzględniająca perspektywę kulturowej tożsamości płci (gender) i perspektywę feministyczną.

Zaproszenie do udziału skierowane jest do osób z doświadczeniem życia jako kobiety oraz socjalizacji do roli kobiety, w tym z grup narażonych na przemoc
i dyskryminację krzyżową 
(ze względu na płeć i inne współwystępujące przesłanki takie jak: niepełnosprawność, orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, status społeczno-ekonomiczny i in.), pracujących lub współpracujących z organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi, interwencyjnymi, socjoterapeutycznymi i pomocowymi itp., działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy i/lub dyskryminacji (w szczególności wobec kobiet/ze względu na płeć), w tym w szczególności pracującymi z kobietami i dziewczynkami doświadczającymi przemocy.

Dążymy do sytuacji, w której minimum 20% Uczestniczek będą stanowiły kobiety z mniejszości lub pracujące z takimi grupami kobiet – np. znające Polski Język Migowy.

 Akademia to 11 szkoleniowych sesji wyjazdowych (4-6 dniowych, łącznie 370 godzin szkoleniowych) oraz sytuacje praktycznego wykorzystywania nabywanych kompetencji np.
w ramach działań związanych z Kampanią 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Pleć – 2015 i in. Sesje odbywać się będą w trybie zjazdowym, w okresie od kwietnia 2015 do marca 2016

ILE KOSZTUJE UDZIAŁ W AKADEMII?

Dla wszystkich zakwalifikowanych uczestniczek Akademii udział w programie fundowany jest ze środków Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Funduszu Małych Grantów Programu Operacyjnego Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć współfinansowanego z funduszy norweskich, pod warunkiem pełnej i aktywnej obecności na zajęciach.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Formularz Ankiety zgłoszeniowej, Listu motywacyjnego, Regulamin i Harmonogram są dostępne nawww.autonomia.org.plProces kwalifikacji do udziału w Akademii jest dwuetapowy: na podstawie dokumentów zgłoszeniowych (Ankieta zgłoszeniowa, List motywacyjny, dodatkowo – Rekomendacja z organizacji/instytucji, podpisany Harmonogram) i rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej z użyciem komunikatorów internetowych.

Prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza Ankiety pod nazwą:  Akademia_Treningu_WenDo_nazwisko wraz z kompletem dokumentów (listem motywacyjnym,  harmonogramem oraz opcjonalnie – rekomendacją z organizacji/instytucji) mailem na adres: zgloszenia@autonomia.org.pl. Dokumenty powinny zostać przesłane w dwóch wersjach:

  • plików otwartych do edycji,
  • zeskanowanych (sfotografowanych) wydruków dokumentów podpisanych.

W przypadku niemożności samodzielnego wypełnienia formularza wynikających ze względów zdrowotnych, istnieje możliwość wypełnienia go przez telefon. W takiej sytuacji prosimy o kontakt pod numer +48 515 47 66 59.

Odbiór każdego zgłoszenia potwierdzimy mailem. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu 3 dni roboczych prosimy o kontakt.

Zgłoszenia przyjmujemy do 27.02.2015 r. Informacja o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną zostanie przesłana najpóźniej 03.03.2015 r. Rozmowy kwalifikacyjne będę prowadzone w dniach 6 i 7.03.2015 r. za pośrednictwem komunikatora Skype (rozmowy z osobami z niepełnosprawnością słuchu będą prowadzone za pośrednictwem czatu).Informację o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w cyklu prześlemy do 15.03.2015 r.

WIĘCEJ INFORMACJI?

Koordynatorka organizacyjna Akademii: Zofia Noworól:zgloszenia@autonomia.org.pl, +48 515 47 66 59

Informacje o projektach w ramach których odbywa się Akademia

Akademia Treningu WenDo jest realizowana w ramach projektu o nr e3-0851, dofinansowanego z Programu Obywatele dla Demokracji, wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz projektu o nr 171/NMF/XII/N dofinansowanego z Funduszu Małych Grantów w Programie PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na  płeć”, którego Operatorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

„Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy”

Projekt dot. przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki (np. pochodzenie etniczne, narodowe, niepełnosprawność, orientację psychoseksualną i in.) rozumianej jako naruszenie praw człowieka oraz jedna z form dyskryminacji.
Odpowiedzią jaką daje projekt są działania których efektem z jednej strony jest tworzenie narzędzi umożliwiających upełnomocnienie kobiet narażonych na dyskryminację krzyżową, z drugiej wdrożenie zmian w strukturach i programach przeciw przemocy, tak by uwzględniały perspektywę płci i różnorodności.

Filary:

I. Wzmocnienie organizacji przeciwdziałających przemocy i dyskryminacji (Akademia Treningu WenDo – Upełnomocnienie Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, Stworzenie podręcznika dot. pracy antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej opartej na koncepcji upełnomocnienia (empowerment), Mobilny Punkt Edukacyjno – Ekspercki dla ngo, instytucji).

II. Rzecznictwo dot. włączenia perspektywy płci i różnorodności do działań antyprzemocowych- koalicja, narzędzia, rekomendacje.

Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Strefa Wenus z Milo

Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
www.strefawenus.com

KRS:
0000535333
NIP: 6751512152
REGON: 360316477

 

MOŻESZ NAS WESPRZEĆ
Bank BGŻ S.A.
01-211 Warszawa
ul. Kasprzaka 10/16

nr. konta 73203000451110000003995870

20th Lut2015

Największe targi pracy dla studentów Kraków

Dodane przez Marek Lewkowicz

Zbliżają się największe targi praktyk i pracy w Polsce- Absolvent Talent Days.


W tym roku na wiosnę odwiedzimy aż pięć miast- Kraków, Wrocław, Warszawę, Poznań i Łódź. W ramach targów dajemy okazję do bezpośredniego kontaktu z pracodawcą, możliwość konsultacji ze specjalistami oraz uczestnictwa w warsztatach i panelach dyskusyjnych prowadzonych przez znanych gości.

Szczegóły znajdują się na stroniewww.talentdays.pl.

 

11th Lut2015

Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych.

Dodane przez Marek Lewkowicz

 W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko odbędą się „Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych”.

 

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej

11 – 500 Giżycko, ul. Moniuszki 24, Tel/fax. (87) 428 58 98, (87) 428 59 71

 Terminy:

  1. 30 czerwca – 13 lipca 2015 r.
  2. 15 lipca – 28 lipca 2015 r.
  3. 30 lipca – 12 sierpnia 2015 r.
  4. 14 sierpnia – 27 sierpnia 2014 r.

Organizatorem warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.

   Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe). Uczestnikami mogą być osoby posiadające stopień niepełnosprawności, nie będące uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Szczegółowe informacje:

Krzysztof Dunowski Wiceprezes MSŻ tel. (87) 4285898, 4285971, kom. 667 666 219

e-mail: sail@sail-mazury.pl, krzysiedd@wp.pl

Regulamin warsztatów i druki do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej www.msz.org.pl

Zapraszamy do udziału!!!

bez tytułu

 

10th Lut2015

Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wykłady tłumaczone na Polski Język Migowy

Dodane przez Anna Butkiewicz

W imieniu Muzeum Narodowego w Krakowie zapraszam na wykłady tłumaczone na Polski Język Migowy.

Pragniemy aby Muzeum stało się miejscem odkrywania piękna sztuki, zdobywania wiedzy i spotkania z drugim człowiekiem również dla osób z niepełnosprawnością słuchową. Raz w miesiącu zapraszamy na wykład, który będzie tłumaczony na Polski Język Migowy. Chcemy aby nasza oferta wykładów, która od lat cieszy się dużym zainteresowaniem była dostępna również dla osób posługujących się językiem migowym.

Więcej informacji na plakacie w załączniku:

MNK wyklady w PJM luty-czerwiec 2015 pdf

10th Lut2015

Numer 112 dla Głuchych

Dodane przez Anna Butkiewicz

112 dla Głuchych

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Służy on do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. W małopolskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego uruchomiono bramkę SMS, której celem jest przyjmowanie zgłoszeń alarmowych od osób niesłyszących. Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112

Zgłoszenia alarmowe kierowane drogą SMS-ową do CPR powinny dotyczyć wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym aktu przemocy, a także nagłego zagrożenia środowiska lub mienia oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

JAK POWIADAMIAĆ „112” POPRZEZ WYSŁANIE SMS’a?
• miejsce wysłania SMS’a powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia
• wysyłając SMS’a należy być w bezpiecznym dla siebie miejscu,
• w wysyłanym SMS’ie należy napisać niezbędne informacje,
• po wysłaniu SMS’a należy czekać na odpowiedź zwrotną z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o przyjęciu zgłoszenia, lub SMS’a z dodatkowymi pytaniami,
• jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru „112” poprzez wysłanie kolejnego SMS’a,
• należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator chciał wysłać SMS’a w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE:
Podczas zgłaszania (wysłania sms’a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:
1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu,
2. Napisać na początku SMS’a:
o jestem osobą niesłyszącą,
o podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.
o napisać: co się stało (krótka informacja),
o podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą)
o wskazać ewentualnie która służba jest potrzebna
o podać swoje imię i nazwisko
3. Czekać na zwrotnego SMS’a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia
4. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

CZEGO MOŻESZ SPODZIEWAĆ SIĘ WYSYŁAJĄC SMS’A DO CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO (CPR)?
Co zrobi operator odbierający alarmowe zgłoszenie SMS’owe?
• wyśle zwrotnego SMS’a potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia,
• wstępnie dokona oceny sytuacji i weryfikacji, która służba powinna być skierowana do miejsca zdarzenia,
• poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia, dlatego tak istotne jest jak najbardziej precyzyjne wskazanie lokalizacji – najlepiej ulicę, numer domu, miejscowość,
• w razie potrzeby wyśle SMS’a z prośbą o doprecyzowanie informacji

CO ZGŁASZAMY NA NUMER ALARMOWY „112”
• pożary,
• wypadki drogowe,
• kradzieże,
• włamania,
• w przypadku użycia przemocy,
• nagłe omdlenia i utratę świadomości,
• poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie,
• przypadki porażenia prądem,
• rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
• inne nagłe sytuacje zagrażające zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

KIEDY NIE NALEŻY WYSYŁAĆ SMS’A DO CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO?
• zgłoszenie fikcyjnego zdarzenia lub tylko dla zabawy,
• w celu poinformowania, że nie potrzebujesz pomocy,
• w celu sprawdzenia czy numer „728 112 112” naprawdę działa,
• w celu ustalenia danych kontaktowych firmy lub osoby (telefon, faks, cennik usług, działalność itp.),
• w celu poinformowania o ograniczeniach i utrudnieniach w ruchu drogowym lub o złym stanie technicznym dróg,
• w celu uzyskania informacji o rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej, kolejowej lub lotniczej,
• w celu uzyskania połączenia międzynarodowego,
• w celu wezwania taksówki, zamówienia kwiatów, dania z restauracji, baru, pizzeri, itp.,
• w celu wyrażenia opinii na dany temat, wydarzenia lub na temat osoby publicznej,
• w celu uzyskania konsultacji i porady lekarskiej.

Informacja w Polskim Języku Migowym: http://muw.pl/default.aspx?page=112_wideo

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

06th Lut2015

Warsztaty pielęgnacji skóry – Moda Bez Ograniczeń

Dodane przez Anna Lulek

W imieniu Fundacji HIPOTERAPIA zapraszamy na warsztaty pielęgnacji skóry.
Tym razem przygotowane przy współpracy z krakowskim Salonem Estetica. Już 21 lutego, w samym sercu Krakowa uczestniczki poznają tajniki pielęgnacji skóry.

Drugie w 2015 roku warsztaty w ramach projektu “Moda bez Ograniczeń” to dzień poświęcony skórze. Specjaliści z Salonu Estetica przygotowali dla pań zajęcia, które wzbogacą ich wiedzę na temat pielęgnacji oraz rozpieszczą ich skórę. Podczas prelekcji uczestniczki dowiedzą się między innymi: o codziennej pielęgnacji skóry twarzy i ciała, jak dbać o poszczególne typy cery, jakich kosmetyków używać, jakie są najczęstsze problemy z danym typem oraz będą mogły indywidualnie poradzić się specjalistów w tym temacie. Każda uczestniczka zostanie także poddana zabiegom pielęgnacyjnym odpowiednim do typu skóry. Dodatkowo Salon Estetica przygotował dla uczestniczek coś specjalnego. Tym bardziej warto wziąć udział w warsztatach 🙂

Aby zgłosić się na warsztaty należy wysłać swoje aktualne zdjęcie, informacje o rodzaju niepełnosprawności oraz podać swój wiek i dane kontaktowe.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 15 lutego 2015 r. pod adresem:

zgloszenia@hipoterapia.info.pl

Ilość miejsc ograniczona, a o zakwalifikowaniu do grupy organizatorzy poinformują mailowo.
Organizatorzy zapraszają na warsztaty osoby ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności.

Wszystkie informacje o projekcie znaleźć można na stronie modabezograniczen.pl lub na Facebook.com/modabezograniczen

06th Lut2015

Zapraszamy do kina – film „Bogowie” z napisami!

Dodane przez Marek Lewkowicz

 

SEANS Z AUDIODESKRYPCJĄ I NAPISAMI DLA NIESŁYSZĄCYCH

Oparta na faktach opowieść o życiu profesora Zbigniewa Religi, który w latach 80. dokonał pierwszego w Polsce udanego przeszczepu serca. Portret wybitnej jednostki, która w niesprzyjających okolicznościach odważyła się zmieniać obowiązujące zasady.

Bogowie” portretują wybitnego człowieka, który odważył się zmienić obowiązujące zasady. Wyjmując z ludzkiego ciała serce, Religa przełamał moralne, kulturowe i religijne tabu. Kilka dekad temu transplantacja serca była według powszechnej opinii działaniem wbrew naturze.

Reżyseria: Łukasz Palkowski

Informacja w Polskim Języku Migowym:

https://www.youtube.com/watch?v=AFrAGfY5Lcw&feature=youtu.be

Więcej informacji:
plakat Bogowie

29th Sty2015

„Kraina OZA” – platforma internetowa dla osób z autyzmem

Dodane przez Anna Lulek

Platforma została stworzona przez Fundację Wspólnota Nadziei, jako rezultat Projektu Innowacyjnego pt. „Edu-Autyzm”. Celem projektu jest wspieranie włączenia społecznego osób z autyzmem i otwarcie im drogi do rynku pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a realizowany przez Fundację Wspólnota Nadziei wraz z partnerami: Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, stowarzyszeniem WAI-NOT i uniwersytetem Thomas More z Belgii.

W wyniku projektu stworzono platformę złożoną z dwóch oddzielnych, ale uzupełniających się stron: www.KrainaOZA.pl oraz www.KrainaOZA.org.
Nazwa platformy „Kraina OZA” składa się z pierwszych liter słów: Kariera Rozwój Aktywizacja Innowacyjność Niezależność Akceptacja Osób z Autyzmem.

Pierwsza strona: www.KrainaOZA.pl w treści i w formie przeznaczona jest dla osób z autyzmem i/lub niepełnosprawnością intelektualną – zawiera m.in. ułatwienia komunikacyjne, takie jak piktogramy, opcję audio i in. Zawiera treści zarówno „społeczne” jak „zawodowe” (m.in. cykl szkoleń e-learningowych przygotowujących do poruszania się po rynku pracy). Można wykorzystać ją do zajęć aktywizujących w bardzo różnych kontekstach, w domu, w szkole, w różnego rodzaju organizacjach. Mimo, że strona opracowana została z myślą o osobach z autyzmem, to jej możliwe zastosowanie jest szersze: może służyć wszystkim osobom cierpiącym na zaburzenia w sferze komunikacyjnej, społecznej, czy trudności w uczeniu się.

Z kolei druga strona: www.KrainaOZA.org przeznaczona jest dla otoczenia osób z autyzmem: rodziców, opiekunów, terapeutów, potencjalnych pracodawców, a TAKŻE DLA STUDENTÓW jako przyszłych pracodawców lub terapeutów. Zawiera treści informacyjne, a także szkolenia e-learningowe dla pracodawców, przygotowujące do zatrudnienia osób z autyzmem. Portal zawiera też m.in. mechanizm umieszczania ofert pracy, które ukazują się na obu stronach (na stronie z końcówką „.pl” przyjmują one formę czytelną dla jej odbiorców).

KRAINA_OZA_ORG_ulotka

KRAINA_OZA_PL_ulotka

Tekst opracowano na podstawie materiałów informacyjnych udostępnionych przez Fundację Wspólnota Nadziei

29th Sty2015

Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim – doświadczenia po latach

Dodane przez Marek Lewkowicz

 

 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

     Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Katedra Pedagogiki Ogólnej,

Urząd Miasta Krakowa

Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych

zapraszają na

II MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim

– doświadczenia po latach

Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2015 (wtorek),
w godz. 9.30 – 18.00 w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych ¾, Sala Obrad

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z propozycjami wystąpień prosimy nadsyłać (zgodnie z załączonym poniżej formularzem) w terminie do 28.02.2015 na adres organizatorów:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Ul. Franciszkańska 1/202 D, 31-002 Kraków z dopiskiem „KONFERENCJA STUDENT II” lub elektronicznie na adres: bon@upjp2.edu.pl

 

Konferencja – student z niepełnosprawnością II

Karta zgłoszenia STUDENT II

Strony:«12345678910...17»