27th Lis2012

Polska ratyfikowała konwencję o prawach osób niepełnosprawnych

Dodane przez Anna Duczmalewska

Prezydent Bronisław Komorowski 6 września ratyfikował uroczyście Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Podkreślił, że to ważny dokument nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale dla wszystkich Polaków, stanowi także wyzwanie do podejmowania dalszych zmian. Konwencja wyznacza kierunki w jakim musi podążać prawodawstwo dotyczące osób niepełnosprawnych.

 

foto: Eliza Radzikowska-Biał‚obrzewska/KPRP

 

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, została sporządzona w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. Jest to pierwszy międzynarodowy akt prawny, który w sposób kompleksowy odnosi się do praw osób niepełnosprawnych. Jego ideą jest zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw i podstawowych wolności człowieka wszystkim osobom niepełnosprawnym na równi z innymi.

Konwencja przynosi zupełnie nową dla polskiego prawodawstwa definicję niepełnosprawności. Do tej pory w Polsce funkcjonowało ich kilka, jednak aby móc korzystać z uprawnień przysługujących osobie niepełnosprawnej trzeba było posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Nie wszystkie prawa zapisane w Konwencji będą tak samo brane pod uwagę jak w innych krajach. Polska bowiem skorzystała z możliwości złożenia zastrzeżeń do dokumentu. I tak państwo polskie zastrzegło, że zapisów Konwencji nie można interpretować jako przyznające kobietom niepełnosprawnym prawo do aborcji.  Dodatkowo do czasu zmiany przepisów osoby niepełnosprawne umysłowo (chorujące psychicznie lub z niepełnosprawnością intelektualną) będą musiały mieć sądowa zgodę na małżeństwo. Polska zarezerwowała sobie także prawo do utrzymania przepisów o ubezwłasnowolnieniu.

Ratyfikacja Konwencji ONZ nakłada na Polskę obowiązek usuwania barier, które napotykają osoby niepełnosprawne w realizacji swoich praw. Państwa sygnatariusze tego dokumentu są bowiem zobowiązane do podjęcia wszelkich działań na rzecz urzeczywistniania postanowień Konwencji, monitorowania ich realizacji, a także upowszechniania jej zapisów w świadomości obywateli, także obywateli niepełnosprawnych. Dzięki temu możliwa będzie identyfikacja problemów, a także usuwanie przeszkód rzeczywistych i mentalnych, które stają na drodze realizacji praw osób niepełnosprawnych. W konwencji znajdują się również zapisy dotyczące dostępu osób niepełnosprawnych do szkolnictwa wyższego.

Konwencja nie bez przyczyny odnosi się do pełnego prawa uczestnictwa osób niepełnosprawnych w procesie kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego. Dostęp ten jest nadal utrudniony, głównie ze względu na bariery mentalne i brak świadomości  w zakresie specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych. Punkt 5 artykułu 24 bardzo wyraźnie i wprost zaznacza, że „Państwa Strony zapewnią, że osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do powszechnego szkolnictwa wyższego (…)”. Punkt 4 dostarcza rozwiązania podstawowego problemu, czyli profesjonalnego przygotowania „specjalistów i personelu pracujących na wszystkich szczeblach edukacji”. Zgodnie z treścią Konwencji szkolenia tego typu powinny obejmować „wiedzę na temat problemów niepełnosprawności i korzystanie ze wspomagających (augmentatywnych) i alternatywnych sposobów, środków i form komunikacji, technik i materiałów edukacyjnych, w celu wspierania osób niepełnosprawnych”.

Nie bez znaczenia dla codzienności uczelnianej są także zapisy dotyczące aktywizacji zawodowej (art. 27) studentów. W programach, prowadzonych między innymi przez Uczelniane Biura Karier, uwzględnianie potrzeb studentów niepełnosprawnych przestaje być fakultatywne. Uczelnie podejmujące aktywność w tym obszarze zmuszone są zadbać by studenci niepełnosprawni mieli  pełny i równy dostęp zarówno do poradnictwa zawodowego, jak i usług pośrednictwa pracy.

Z kolei artykuł 30 nakłada kolejny obowiązek na jednostki uczelniane, odpowiedzialne za organizację zajęć sportowych. Obowiązek dostosowania klasycznych zajęć wychowania fizycznego, stanowiących element kształcenia, wynika z podstawowych zasad, prezentowanych powyżej. Z tego zapisu wynika jednak, że również uczelniane kluby sportowe powinny zostać dostosowane do potrzeb studentów niepełnosprawnych.

Uczelnie powinny również, jako instytucje o szczególnej roli społecznej, brać udział w budowaniu świadomości i poszerzaniu wiedzy na temat osób niepełnosprawnych, ich uprawnień i potrzebie pełnej integracji w trybie ciągłym (np. wspieranie tożsamości językowej społeczności osób głuchych). Trudno tę rolę przecenić, warto o niej często i głośno mówić, by uczelnie aktywnie właczyły się w proces tworzenia świadomości znaczenia Konwencji dla codziennego funkcjonowania społeczeństwa polskiego.

Od 30 września Fundacja Aktywnej Rehabilitacji prowadzi kampanię informacyjną w imieniu PFRON dotycząca skutków wprowadzenia Konwencji. Inauguracja odbyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie. W ramach akcji powstały 4 ulotki zawierające skrótowe informacje na temat nowego prawa („Konwencja”; „Godność i wolność”; „Równość i niedyskryminowanie”; „Dostępność i uczestnictwo”). Materiały dostępne są na stronie www.far.org.pl. Z kolei w Gdyni w ramach akcji powstały w różnych miejscach ciekawe murale przedstawiające osoby niewidzące, głuchonieme, niepełnosprawne ruchowo oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Kampania zaplanowana jest na trzy miesiące.

 

 

 

Do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby, z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która w interakcji z różnymi barierami może ograniczać ich pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych zasadach z innymi obywatelami.

art. 1 Konwencji

 

 

Państwa – Strony  zagwarantują osobom niepełnosprawnym dostęp do szkolnictwa wyższego, zawodowego, edukacji dorosłych  i kształcenia ustawicznego bez dyskryminacji i na równych zasadach z innymi obywatelami. W tym celu, Państwa – Strony zagwarantują racjonalne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

art. 24 ust. 4 Konwencji

 

Konwencja została zatwierdzona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 13 grudnia 2006 roku i weszła w życie 3 maja, dwa lata później. Unia  Europejska jako związek państw przystąpiła do Konwencji 23 grudnia 2010 roku. Do tej chwili Konwencję ratyfikowało 119 państw, a jej sygnatariuszami, czyli tymi, które wyraziły chęć podpisania są 153 państwa.

 

 

 

Piotr Pawłowski (FIRR)

06th Lis2012

Spotkanie na sportowo

Dodane przez Joanna Szpak

Dwadzieścia trzy uczelnie, pięćdziesięciu pięciu uczestników, cztery dni, 200 metrów nad Krakowem, 10-minutowe mecze koszykówki na wózkach i całe mnóstwo wrażeń, a do tego po raz 9 – inaczej, ciekawiej, bardziej intensywnie!

Po raz dziewiąty już, w pierwszy lipcowy weekend (6-9.07.2012 r.) do Krakowa zjechali się studenci niepełnosprawni z całej Polski, by wziąć udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Studentów Niepełnosprawnych. Reprezentowaliśmy 23 uczelnie ( w tym 19 spoza Krakowa!). Spotkanie to organizują Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych krakowskich uczelni. W tym roku, po raz kolejny głównym koordynatorem było Zrzeszenie Akademii Górniczo-Hutniczej, a współorganizatorami Zrzeszenia Uniwersytetu Ekonomicznego, Pedagogicznego i Politechniki Krakowskiej.

 I like to move it! 

Tematyką tegorocznego Spotkania był “Sport Osób Niepełnosprawnych”. Reprezentanci każdej uczelni przygotowani prezentację na temat zajęć sportowych, z których mogą korzystać studenci niepełnosprawni, jak też na temat własnych doświadczeń i zmagań sportowych. Dowiedzieliśmy się sporo o alternatywnych sposobach zaliczania w-fu,
o dodatkowych zajęciach m.in. jazda konna, kurs tańca, jak też o wycieczkach górskich. Była to okazja, by zaczerpnąć z doświadczenia innych i zacząć wdrażać nowe pomysły we własnym środowisku.

Zmagań czas

Sobotnie popołudnie, spędzone na hali Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, było spocone!;) Uczestnicy wsiadali na wózki i rozgrywali mecze koszykówki. Inni w tym czasie próbowali swoich sił w szermierce, też na wózkach. „Te zajęcia sportowe pokazały, że nie tak łatwo jest uprawiać sport jeżdżąc na wózku, ale nie jest to niemożliwe, w myśl „jak się czegoś mocno pragnie, to można wszystko osiągnąć”” – przyznaje Emil z Politechniki Częstochowskiej. Zwycięscy uczestnicy wrócili do domów z gadżetami krakowskich uczelni.


 

Wisienka na torcie              

Zielona trawa, błękit nieba, słońce i … Błonia! Uczestnicy OSSN-ów w niedzielę mieli okazję uczestniczyć (po raz pierwszy!) w jedynym tego typu wydarzeniu w Polsce – w Pikniku Lotniczym, podczas którego odbywały się tandemowe skoki spadochronowe osób niepełnosprawnych. Niektórzy mogli podziwiać Kraków podczas lotu helikopterem,
a każdy mógł zapoznać się z atrakcjami oferowanymi przez różne stanowiska związane
z niepełnosprawnością. Można było napisać coś w Brajlu, zamigać, pokonać tor przeszkód na wózku czy też z białą laską, przejechać się handbikem, a tym samym zbierać punkty
wymieniać je na napoje, lody, słodycze, karkówkę, a co więcej – brać udział w konkursie na skok spadochronowy! Jedna z uczestniczek – Kasia z Politechniki Częstochowskiej, zachęciła sporo osób, by włączyli się do zabawy i tym samym pomogli jej w konkursie.
I udało się – Kasia wygrała skok! Chłopcy zaś wykazali się wiedzą lotniskową i wygrali darmowe zwiedzanie lotniska Balice w wybranym przez nich terminie. „Ten Piknik to taka wisienka na torcie całego Spotkania” – podsumowuje Iwona z Politechniki Krakowskiej.

Z ekranu na scenę…

W planie na poniedziałkowe przedpołudnie było tajemnicze spotkanie z Gościem. Owym Gościem była Katarzyna Rogowiec, dwukrotna mistrzyni paraolimpijska z Turynu (2006)
w biegach narciarskich. Opowiadała nam o swoich doświadczeniach, o zawodach, przygotowaniach do nich. Podzieliła się również wrażeniami z wyprawy trekkkiggowej na Kilimandżaro w 2008 roku, mówiła o tym, jak pokonywać własne słabości i mobilizować się (Temat motywacji przybliżył nam też pan Janusz Grząśko z Centrum Karier AGH). Niesamowite było to, że najpierw, w sobotę, Sylwek z Uniwersytetu Marii-Cure Skłodowskiej w Lublinie (wielki fascynat sportu!) Opowiadał o niepełnosprawnych sportowcach, w tym o Kasi, a potem w poniedziałek uczestnicy poznali ją osobiście! Radość w oczach Sylwka nie do opisania;)

Inaczej, bo…

„To Spotkanie różniło się od poprzednich, gdyż oprócz wykładów i spotkań dyskusyjnych był też czas na sportową rywalizację” – opisuje Emil z Politechniki Częstochowskiej. Każdy mógł spróbować i wykazać się w sportach na wózkach. Niektórzy mieli okazję przelecieć się helikopterem, a jeszcze inni wygrać skok spadochronowy czy też zwiedzanie lotniska. Tego wcześniej nie było! W relacji z OSSNów w tamtym roku napisałam: „Może następnym razem poobserwujemy z lotu ptaka?” Nie przypuszczałam, że tak faktycznie się stanie. Piknik był przełożony na ten termin właśnie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych w maju. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Skorzystaliśmy też
z ankietowych wypowiedzi uczestników poprzednich spotkań. Zaaranżowaliśmy piątkowy wieczór integracyjny, grając w „Zgadnij kto”. Mieliśmy na plecach przyczepione karteczki
z różnymi postaciami i naszym zadaniem było zadawanie pytań innym, tak byśmy byli w stanie zgadnąć, kim jesteśmy. Niektórym szło to szybko, inni sporo się nagłówkowali. Nie każdy musi przecież kojarzyć Nicole Kidman czy też Tabalugę. Spotkanie trwało też dłużej! Wcześniej spotykaliśmy się w piątkowy wieczór, a kończyliśmy na niedzielnym obiedzie. Teraz zakończyliśmy poniedziałkowym południowym panelem dyskusyjnym.

Integracja!

Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych to przede wszystkim okazja do wymiany doświadczeń i integracji! Już podczas pierwszych rozmów okazuje się, kto wcześniej brał udział w podobnych spotkaniach, konferencjach, kto kogo zna i czym się interesuje. Rozmowom w kuluarach nie ma końca. W jednym pokoju gromadzi się większość, rozmawiamy, opowiadamy, żartujemy, gramy (hitem – kalambury!). Był też czas na tańce (a wcześniej kibicowanie polskim siatkarzom) i śpiewy przed klubem. Ukazywały się różne talenty – wokalne, taneczne, w skojarzeniu kolejnych piosenek. W pamięci pozostanie kilka historii (myślę, że legendarnych wręcz ;)), w albumie pamiątkowe zdjęcia, na Facebooku nowe znajomości i wpisy, zaproszenia na kolejne konferencje.

Hasło „Dwie Sprawy” na twarzy każdego uczestnika 9 OSSN-ów wywołuje uśmiech, prawda? Myślę, że przyszli uczestnicy też poznają tę historię. Wystarczy tylko przyjechać do Krakowa!;) Ja też nam swoje „dwie sprawy”. Po pierwsze –  to ludzie tworzą ten klimat. Dziękujemy Wam, że tak chętnie przyjeżdżacie do Krakowa i polecacie innym, że czerpiecie z naszego doświadczenia i sami też organizujecie. Dziękujemy pracownikom Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH i Fundacji „Academica” za wszelką pomoc, rady i cierpliwość do nas;)

Po drugie – początkiem lipca 2013 odbędzie się jubileuszowe 10. Spotkanie! Już dziś myślimy nad planem, atrakcjami, prezentacjami. Bo z każdym rokiem podnosić trzeba poprzeczkę! Oczekiwania rosną 😉 Rezerwujcie czas! Zapewniam „It’s gonna be legen… wait for it… dary!”

 

                                                                                                                            

 

05th Lis2012

UEK laureatem Super Lodołamacza

Dodane przez Marek Świerad

W tym roku Kapituła Etapu Regionalnego konkursu „Lodołamacze” przyznała statuetkę Super Lodołamacza Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia. Zdaniem kapituły działalność UEK na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością stanowi wzór godny naśladowania.

Lodołamacze to konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie organizowany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Ideą konkursu jest nagradzanie firm, instytucji i osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego – wyłaniającego laureatów w poszczególnych regionach kraju, oraz centralnego – w którym finaliści walczą o laur Lodołamaczy 2012. Kategorie konkursu to:

 • Zatrudnienie Chronione,
 • Otwarty Rynek Pracy,
 • Pracodawca Nieprzedsiębiorca,
 • Super Lodołamacz,
 • Lodołamacz Specjalny.

Super Lodołamacz to tytuł dla najlepszego z najlepszych. Przyznając nagrody w tej kategorii Kapituła bierze pod uwagę w szczególności działalność instytucji, przedsiębiorców i osób w zakresie promowania aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

W czasie gali, która miała miejsce 10 września 2012 roku, Prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odebrał statuetkę Super Lodołamacza przyznaną Uczelni w etapie regionalnym VII edycji konkursu LODOŁAMACZE.

Podczas swojego wystąpienia Rektor UEK podziękował za wieloletnie zaangażowanie
i aktywność Prof. UEK dr hab. Janinie Filek, Pełnomocnikowi Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych, zespołowi Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK oraz Zrzeszeniu Studentów Niepełnosprawnych UEK.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie został doceniony m.in. za:

 • znaczny wzrost liczby studentów z niepełnosprawnością z 50 w 2003r. (kiedy to powołano Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych – prof. UEK dr hab. Janinę Filek) do 289 w roku 2011,
 • współtworzenie unikatowego na skalę Polski „Porozumienia” o współpracy międzyuczelnianej na rzecz studentów z niepełnosprawnością, które podpisał
  w 2007r. wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Krakowską. W 2009r. do „Porozumienia” dołączyły Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  i Uniwersytet Pedagogiczny, a w roku 2010 Uniwersytet Jagielloński.
 • promocję zatrudniania osób z niepełnosprawnością zarówno w uczelni jak i na otwartym rynku. Od 2008r. działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które odgrywa znaczącą rolę w procesie poszukiwania przez studenta z niepełnosprawnością wymarzonej pracy,
 • organizację corocznych Krakowskich Dni Integracji,
 • zainicjowanie powstania w 2009r. Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego,  którego głównym koordynatorem jest pracownik BON UEK, psycholog mgr Maria Augustyniak. MCWP wspiera studentów i pracowników nie tylko UEK, ale także innych krakowskich uczelni poprzez poradnictwo psychologiczne, organizację warsztatów psychologicznych dla studentów  oraz warsztaty dla pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych,
 • współpracę z Elektrociepłownią „KRAKÓW” rozpoczynającą program praktyk studenckich dla studentów z niepełnosprawnością ,
 • wprowadzenie unikatowego w skali krajowej wewnętrznego systemu certyfikacji
  i oceny katedr „Katedra Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnością” (KatPON)
  .

Bardzo cieszymy się i jesteśmy dumni, że działania Uniwersytetu na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością zostały zauważone i docenione. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim partnerom realizowanych przez naszą Uczelnię projektów.

Marzena Dudek

BON UEK

16th Paź2012

X OGNISKO INTEGRACYJNE

Dodane przez Redakcja KSSN

16 paŸdziernika 2012 roku na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Dydaktycznego WGGiOś w Miękini k/Krzeszowic odbyło się X Ognisko Integracyjne. Inicjatywa Ogniska sięga 2001 roku i jest doskonałym przyczynkiem do integracji środowiska akademickiego krakowskich uczelni oraz przedstawicieli instytucji państwowych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

ognisko zdjęcie

ognisko w lesie

Ognisko Integracyjne tradycyjnie odbyło się w połowie października, w malowniczej miejscowości Miękinia, 30 km od Krakowa. Trzeba zaznaczyć, że tam znajduje się budynek Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Swoją obecnością zaszczycili nas obowiązkowo przedstawiciele władz AGH Tadeusz Lachowicz, Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Anna Siwik, Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych mgr inż. Andrzej Wójtowicz oraz przewodnicząca Samorządu Studentów AGH Joanna Tarnowska. W gronie studentów znaleźli się także studenci z innych zaprzyjaźnionych krakowskich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Politechniki Krakowskiej. Pani Prorektor w swoim powitaniu przekonywał trochę onieśmielonych studentów o możliwych źródłach i formach pomocy dla nich. Dla studentów niedosłyszących powitanie tłumaczone było na język migowy.

Przy cieple płonącego ogniska, rytmach gitary i blasku księżyca uczestnicy miło spędzili czas. Organizatorzy zapewnili przeróżne przysmaki, takie jak pieczone kiełbaski, karkówkę, oscypki , zatem nikt nie mógł odjechać głodny.
Nawiązały się nowe znajomości, studenci starszych lat rozmawiali z pierwszakami o nauce, zdradzali im różne ciekawostki dotyczące studiów. Miejmy nadzieję, że choć trochę rozluźniło to atmosferę u najmłodszych.

15th Paź2012

Place zabaw bez barier

Dodane przez Redakcja KSSN

W polskich miastach brakuje miejsc przeznaczonych i przystosowanych do aktywności osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza dzieci. Powinniśmy jednak pamiętać, że przyzwolenie na zabawę, poczucie przynależności do grupy oraz posiadanie przyjaciół okazują się być kluczowe w procesie inkluzji czyli akceptacji i włączenia dzieci niepełnosprawnych do społeczeństwa.

Dziecko niepełnosprawne ma takie same potrzeby jak zdrowe. Pragnie miłości, kontaktu z rówieśnikami i przede wszystkim radości poprzez zabawę. Świat ludzi pełnosprawnych jest naturalnym otoczeniem, w którym wcześniej czy później dziecko niepełnosprawne musi odnaleźć swoje miejsce. Szansę na przebywanie w takim środowisku stwarza właśnie wczesna integracja.

(więcej…)

04th Kwi2012

Porozumienie FIRR z AGH podpisane!

Dodane przez Administrator

W dniu 22.03.2012 roku Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego podpisały uroczyście porozumienie dotyczące współpracy na rzecz kształcenia i wspierania osoby niepełnosprawne w wejściu na rynek pracy.

pracownicy BON AGH, FIRR, ZSN, AGH

Porozumienie FIRR i AGH zostało zawarte 22.03.2012r.

Porozumienie było sformalizowanie dotychczasowej wieloletniej współpracy w obszarach realizacji projektów, działań legislacyjnych oraz współorganizacji imprez świadomościowych.

02nd Gru2011

AGH wyróżniona IDOLEM 2011

Dodane przez Administrator

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica za działalność na rzecz kształcenia osób niewidomych i słabo widzących otrzymała statuetkę IDOLA w kategorii PLACÓWKA OŚWIATOWA 2011. Wyróżnienie to przyznaje co roku Fundacja Szansa Dla Niewidomych z Warszawy.

Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbyło się podczas organizowanej przez Fundację już IX edycji międzynarodowej konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, która odbywała się w Warszawie w dn. 1-2 grudnia 2011 roku.

Jak powszechnie wiadomo zdobycie wyższego wykształcenia jest niezmiernie ważne. Daje ono większe możliwości na znalezienie satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy. W przypadku osób niepełnosprawnych jest to jeszcze bardziej utrudnione, z uwagi na pewne ograniczenia zdrowotne oraz niechęć pracodawców do zatrudniania osób z tzw. otwartego rynku pracy.

Wychodząc naprzeciw tym aspektom w AGH od wielu lat realizowana jest polityka pełnej dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym dla studentów z różnymi wadami wzroku. W przypadku takich osób nie można zastosować jednego systemu wsparcia, który rozwiąże wszystkie problemy. Każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości danego studenta. Przykładowo dla jednej osoby niezbędne będzie przystosowanie materiałów dydaktycznych do wersji elektronicznej lub wykonanie ich w formie grafiki wypukłej, a drugiej wystarczy ustalić indywidualną formę zaliczania egzaminów z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Bardzo istotną kwestią jest nauka języków obcych z uwzględnieniem potrzeb osób  nie(do)widzących.

Cieszymy się, że nasze działania w tym kierunku zostały dostrzeżone i docenione przez Fundację za co kapitule konkursu serdecznie dziękujemy.

Strony:«1...1011121314151617