19 cze2018

Małopolska wdraża Konwencję

Dodane przez Anna Lulek

Małopolska wdraża Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych nakłada na instytucje publiczne obowiązek dostosowania w kwestii przeciwdziałania dyskryminacji i przestrzegania praw obywatelskich osób z niepełnosprawnościami. Polska, podpisując w 2012 roku akt ratyfikacji, zobligowała się do wprowadzenia postanowień Konwencji do końca 2018 roku. Tyle teorii. A jak sprawa wygląda w praktyce? Jest ciężko. Urzędy co prawda wiedzą o obowiązku dostosowania jakości świadczonych usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale nie bardzo wiedzą, w jakich obszarach należy wprowadzić zmiany oraz w jaki sposób je wdrożyć.

FUNDACJA WPROWADZA ZMIANY W MAŁOPOLSCE
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, aktywnie działająca na rzecz osób niepełnosprawnych od 2003 roku nie tylko na terenie województwa małopolskiego, ale także angażująca się w przedsięwzięcia o zasięgu ogólnokrajowym, zdecydowała się na realizację projektu „Małopolska wdraża Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami”, aby posiadane wiedza i doświadczenie w zakresie konstruktywnego i wieloaspektowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami przyniosły realne zmiany w zwiększeniu jakości ich niezależnego życia w społeczeństwie obywatelskim.

Ilustracja

źródło: www.freepik.com

INDYWIDUALNY PROGRAM
Innowacyjność działań prowadzonych przez Fundację polegać będzie na sposobie realizacji Projektu. Priorytetem działań jest nawiązanie współpracy w rozumieniu lokalnym, nie globalnym – ogólnym. W Fundacji wierzymy, że jedynie indywidualne, niemal personalne zrozumienie problemów osób z niepełnosprawnościami, przyczyni się do wprowadzenia realnych zmian. Ponadto chcemy odnieść się do trudności drugiej strony – jakich narzędzi brakuje starostwom, miastom, gminom, aby poziom świadczonych usług w stosunku do osób z niepełnosprawnościami był jak najwyższy.
Projekt wprowadzany jest na szeroką skalę, obejmuje swoim zasięgiem 54 instytucje wszystkich szczebli administracji z obszaru województwa małopolskiego. Efektem wspólnej pracy ekspertów Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz przedstawicieli jednostek administracji publicznej będzie stworzenie dokumentu rekomendacji, których zastosowanie przyczyni się do realnej poprawy jakości świadczonych usług w stosunku do osób niepełnosprawnych.

POMOC, NIE KONTROLA
Nie należy rozpatrywać Projektu „Małopolska wdraża Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami” w kryteriach kontroli. Wspólnie z przedstawicielami instytucji publicznych, dążyć będziemy do nawiązania długoterminowej współpracy z zachowaniem zasad otwartości i zrozumienia oraz opracowania indywidualnego harmonogramu długofalowych zmian – wypracowania rekomendacji, których wdrożenie przełoży się w sposób bezpośredni, wymierny i odczuwalny do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Z każdą jednostką administracji publicznej biorącą udział w Projekcie, chcemy zachować indywidualne podejście przy rozwiązywaniu trudności, zdajemy sobie sprawę, że inny stopień problemów przedstawia Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Wojewódzki czy Małopolski Oddział PFRON-u, a inaczej sprawa wygląda w gminie Michałowice lub Klucze.

Men in wheelchairs with women

źródło: www.freepik.com

EFEKTYWNIE I DYNAMICZNIE
Kolejne etapy Projektu, pozwolą w coraz pełniejszy i lepszy sposób na zbadanie i zrozumienie trudności, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami w codziennym życiu publicznym.
W pierwszej kolejności przedstawiciele badanej instytucji przy wykorzystaniu ankiety on-line, w subiektywny sposób dokonają analizy przygotowania jednostki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W kolejnym etapie, w trakcie spotkań zespołu monitoringowego z przedstawicielami instytucji, zostanie przeprowadzona obiektywna i wieloaspektowa analiza jakości świadczonych usług. 3-osobowy zespół ekspertów z zakresu dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami zapozna się ze specyfiką pracy każdej z badanych jednostek. Pod względem oceny dostępności architektonicznej budynków wsparcia Fundacji udzieli grupa specjalistów z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.
Efektem prowadzonych obserwacji i konsultacji będzie opracowanie oraz obopólna akceptacja rekomendacji zmian.
Współpraca pomiędzy Fundacją a instytucjami publicznymi nie kończy się tylko na przedstawieniu dokumentu rekomendacji. Służymy pomocą i doradztwem, w jaki sposób wskazane zmiany należy wdrożyć, aby w jak najbardziej efektywny sposób wpłynęły na szeroko pojętą dostępność jednostek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

BĘDZIE LEPIEJ?
Celem Projektu jest zwiększenie zdolności jednostek administracji publicznej do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Udział w Projekcie to przede wszystkim szansa kompleksowej analizy poziomu dostosowania do wymogów jakie stawiają przed instytucjami publicznymi zapisy Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, a także zwiększenia przygotowania merytorycznego pod katem obsługi oraz współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, poprzez wspólną analizę dotychczasowych, bieżących oraz planowanych działań instytucji, sformułowanie stosownych rekomendacji oraz wsparcie instytucji w trakcie ich wdrażania.
Biorąc pod uwagę fakt stale rosnącej liczebność grupy osób z niepełnosprawnościami, a także jej coraz większą aktywność społeczną, potrzeby w zakresie dostosowania przestrzeni publicznej stają się coraz bardziej oczywiste i pilne, a ponadto znajdują odzwierciedlenie w obowiązującej literze prawa. Nasz cel? Pomoc w osiągnięciu przez Województwo Małopolskie statusu województwa najbardziej dostępnego i otwartego na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Logotyp

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszy Europejskich Wiedza-Edukacja-Rozwój.”

Autor: Ewelina Bilińska, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie

Małopolska Wdraża Konwencję

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *